Τομείς – Ειδικότητες

   Στο 2ο ΕΠΑ.Λ Λάρισας λειτουργούν Τρεις τομείς και Τρεις ειδικότητες, ενώ στις κτιριακές του εγκαταστάσεις διαθέτει το 1ο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) με εξοπλισμένα, εργαστήρια όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στο πρακτικό μέρος της ειδικότητάς τους.

Δικαίωμα Εγγραφής στην Α’ Τάξη του ΕΠΑΛ

 • Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
 • Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
 • Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.
 • Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Απορριπτόμενο ι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Στη Β΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν με αίτησή τους έναν από τους  τομείς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

Τομέας Μηχανολογίας
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Δικαίωμα Εγγραφής – Μετεγγραφής στη Β’ Τάξη του ΕΠΑΛ

 • Προαχθέντες της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ
 • Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων
 • Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων Εσπερινών Λυκείων
 • Προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ
 • Προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΛΕΝ
 • Προαχθέντες της Α΄ τάξης των Ε.Π.Λ.
 • Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.
 • Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 • Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 • Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.
 • Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου.
 • Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.
 • Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 • Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 • Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 • Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 • Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
 • Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.
 • Μετεγγράφονται οι Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 • Μετεγγράφονται Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 • Μετεγγράφονται οι Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 • Μετεγγράφονται οι Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

Στη Γ΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν με αίτησή τους μία από τις  ειδικότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Δικαίωμα Εγγραφής – Μετεγγραφής στη Γ’ Τάξη του ΕΠΑΛ

 • Οι προαχθέντες από τη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα
 • Οι απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.